Disclaimer

 • 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 • 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 • 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 • 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 • 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 • 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • 1. In this disclaimer the following terms mean:
 • the web page: each web page that the publisher hyperlinks to this disclaimer with the intention for it to apply to the page.
 • the publisher: the authorised publisher of the web page;
 • use(s): among other things, loading, logging on, requesting, consulting, reading, viewing, listening, altering, completing (forms), sending, (temporarily) copying, saving, forwarding, distributing, using services, performing legal actions (e.g. purchasing, renting)
 • you: the natural or legal person using the web page;
 • content: among other things, texts, illustrations, hyperlinks, sound and/or video clips and/or other objects;
 • damage: direct or indirect damage of any nature, among other things lost data and matters, missed turnover, profit or any other economic disadvantage.
 • 2. The below applies to the web page. By using the web page you agree with this disclaimer.
 • 3. The publisher will at all times do his utmost to ensure that the web page’s content is up to date by regularly updating it and/or adding information. Despite the care and attention given, it can occur that the content is incomplete and/or inaccurate.
 • 4. The publisher provides the web page’s content in the state in which it is published, without any guarantee with regards to reliability, suitability for a certain purpose or any other objective.
 • 5. The publisher is not liable for damage that occurs or threatens to occur, which is the result of or is in any way related to the use of the web page or if it is impossible to access the web page.
 • 6. The publisher is permitted to change or terminate the web page as he sees fit at any moment, with or without prior notification. The publisher is not liable for any consequences as a result of change or termination.
 • 7. Subject to this disclaimer, the publisher is not liable for any files linked to this web page by third parties. A link does not ratify those files.
 • 8. Unauthorised or unlawful use of the web page or its contents can be a breach of intellectual rights with regards to privacy, publication and/or communication in the broadest sense of the word. You are responsible for everything that you send from the web page.
 • 9. The publisher reserves the right to deny you permission to use the web page and/or certain services offered on the web page. In addition, the publisher is permitted to monitor the web page.
 • 10. You will protect and safeguard the publisher, his employees, representatives, licence holders, trade partners and the author of this disclaimer from judicial and extrajudicial measures, convictions, etc., including costs for legal aid, accountants etc. that have been hired by third parties as a result of or related to your use of the web page, or if you breach any legal regulations or the rights of third parties.

Contact us now, no strings attached!
If you have any questions or remarks, please don't hesitate and give us a call or send us an email!

Wij werken o.a. voor:

Neem contact op

Bedrijf
Naam
Telefoonnummer
Email
Opmerkingen
Afspraak maken
Terugbellen